هوش مصنوعی هنرمند
هوش مصنوعی هنرمند

هوش‌های مصنوعیِ خلاقی توسعه پیدا کرده‌اند که فقط با دادن یک پرامپت متنی در عرض چند ثانیه شاهکارهای هنری خلق می‌کنند.